Regulamin 20. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

I. Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu określają warunki i zasady organizacj 20. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

  1. PTO, organizator Polskie Towarzystwo Ortodontyczne,

  2. Zjazd – 20. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego,

  3. Komitet Organizacyjny – członkowie komitetu organizacyjnego powołani przez Łódzkie Regionalne Koło PTO,

  4. Uczestnik (Zjazdu) – podmiot, który zgłosił swój udział w celu uczestniczenia w Zjeździe i wypełnił formularz zgłoszeniowy on-line na stronie internetowej: www.20zjazdptolodz.pl ,

  5. Hotel andel’s by Vienna House – miejsce organizacji 20. Zjazdu

II. Informacje organizacyjne

 1. Organizatorem 20. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego jest Polskie Towarzystwo Ortodontyczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 (NIP 7121939694, REGON 430715192, KRS: 000034259)

 2. Zjazd odbywa się w dniach 13-16.09.2017 roku w hotelu andel's by Vienna House, ul. Ogrodowa 17, 90-001 Łódź.

 3. Zjazd poprzedzają dwa kursy przedzjazdowe w dniu 13.09.2017 roku i kończy kurs pozjazdowy w dniu 16.09.2017 roku, ich wyłącznym organizatorem jest PTO.

 4. Zakres tematyczny Zjazdu:

  1. Wczesne leczenie ortodontyczne.

  2. Zaburzenia szkieletowe - współczesne metody leczenia.

  3. Tematy wolne.

 5. Językiem wykładowym jest język polski oraz język angielski.

 6. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne z języka angielskiego na język polski dla osób zainteresowanych.

 7. Zjazd posiada sponsorów. Warunki sponsoringu określone został w umowach sponsorskich.

 8. W czasie Zjazdu odbywać się będzie wystawa, której warunki zawarte zostały w umowach z wystawcami.

III. Warunki uczestnictwa w Zjeździe.

A. Uczestnik

 1. Aby wziąć udział w Zjeździe, należy:

  1. zalogować się na stronie internetowej zjazdu www.20zjazdptolodz.pl (zakładka Rejestracja )

  2. wypełnić formularz rejestracyjny

  3. zaakceptować regulamin 20. Zjazdu PTO

  4. wysłać formularz rejestracyjny

  5. dokonać wpłaty zgodnie z kategorią rejestracyjną nie później niż 7 dni po dokonaniu rejestracji.

 2. Wysokość opłaty za udział w Zjeździe uzależniona jest od terminu dokonania wpłaty przez uczestnika oraz kategorii uczestnika i przedstawia się następująco:

 3. Opłaty - 20. Zjazd PTO 13-16 wrzesnia 2017 r.
  płatne do dnia 30 czerwca 2017 r. płatne do dnia 31 sierpnia 2017 r.
  Członek PTO 700 zł 900 zł
  Członek PTOpo 65 r. życia 400 zł 600 zł
  Członek PTO w trakcie specjalizacji z ortodoncji 500 zł 700 zł
  Pozostałe osoby 900 zł 1100 zł
  Kursy Towarzyszące
  Członek PTO 500 zł 700 zł
  Osoby niebędące członkami PTO 800 zł 1000 zł
  Koktajl "Spotkajmy się"
  Członek PTO Wstęp wolny
  Osoba towarzysząca 100 zł
  Kolacja "Rock the Night!"
  Członek PTO 250 zł
  Osoba towarzysząca 250 zł
 4. Z opłaty zwolnieni są Przewodniczący Kół Regionalnych PTO, Członkowie Honorowi PTO, Zarząd Główny PTO, Członkowie Komitetu Naukowego, Komitetu Organizacyjnego 20. Zjazdu, Kierownicy Katedr i Zakładów Naukowych a także wykładowcy wprowadzający (tzw. keynote speakerzy).

 5. Zwolnienie z opłaty zjazdowej nie dotyczy osób wygłaszających referaty zjazdowe oraz pracowników jednostek naukowych poza wymienionymi w pt. 3

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia uczestnika, który nie dokonał wpłaty zgodnie z pt.1 e (Warunki uczestnictwa w Zjeździe).

 7. Opłata rejestracyjna gwarantuje udział w Zjeździe wraz z materiałami zjazdowymi.

 8. Opłaty za udział w Zjeździe pobierane są w PLN.

 9. Organizator nie pobiera opłat gotówkowych.

 10. Opłat należy dokonywać za pomocą przelewu bankowego na numer konta podany w formularzu rejestracyjnym.

 11. Wysokość opłaty za udział w Zjeździe uzależniona jest od terminu dokonania wpłaty przez uczestnika, a nie rejestracji.

 12. Rejestracja i wszystkie płatności zostaną potwierdzone drogą elektroniczną .

  Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

IV. Rezygnacje.

 1. W przypadku rezygnacji do dnia 30 czerwca 2017 roku następuje zwrot wpłaconej kwoty w 100%.

 2. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 31 sierpnia 2017 roku zwrot wpłaconej kwoty następuje po odjęciu kosztów manipulacyjnych w wysokości 200 zł.

 3. W przypadku rezygnacji zgłoszonej po 1 września 2016 roku - brak zwrotów.

 4. Zmiany i anulacje należy zgłaszać w formie elektronicznej wyłącznie do Organizatora na adres e-mail: sekretariat@20zjazdptolodz.pl

V. Zgłaszanie prac naukowych na Zjazd

 1. Warunkiem wygłoszenia prezentacji jest rejestracja na zjazd i dokonanie opłaty zjazdowej.

 2. Zgłaszanie prac następuje elektronicznie, poprzez stronę internetową www.20zjazdptolodz.pl - zakładka Abstrakty.

  1. 01.05.2017 r. - Rozpoczęcie nadsyłania streszczeń prezentacji.

  2. 31.05.2017 r. - Zakończenie nadsyłania streszczeń prezentacji.

  3. 15.06.2017 r. - Zawiadomienie o przyjęciu akceptacji prezentacji przez Komitet Naukowy 20. Zjazdu PTO.

VI. Przebieg Zjazdu

A. Uczestnik

 1. Organizator Zjazdu zapewnia uczestnikom materiały zjazdowe. Jeżeli wykładowca przygotowuje dodatkowe materiały naukowe organizator dostarcza je uczestnikom. Materiały zjazdowe przygotowane przez wykładowcę przeznaczone są wyłącznie do prywatnego użytku uczestników. Zabrania się kopiowania i udostępniania materiałów osobom, które nie były uczestnikami Zjazdu.

 2. Podczas Zjazdu organizator przewiduje przerwy kawowe oraz przerwy obiadowe.

 3. Treści naukowe Zjazdu są zgodne z przedstawionym wcześniej planem i tematyką. Jednocześnie organizator Zjazdu zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych modyfikacji (bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników) na prośbę wykładowcy.

 4. W trakcie trwania Zjazdu wszystkich uczestników obowiązuje zakaz robienia zdjęć, nagrywania dźwięku i wizji, chyba, że wykładowca wyrazi na to zgodę i poinformuje o tym oficjalnie wszystkich uczestników przed rozpoczęciem wykładu.

 5. Podczas trwania Zjazdu (w trakcie sesji naukowych) nie będą prezentowane treści o charakterze komercyjno-reklamowym.

 6. Zjazd posiada sponsorów. Sponsorzy nie mają wpływu na treści naukowe prezentowane podczas sesji naukowych. W materiałach zjazdowych mogą znajdować się materiały reklamowe sponsorów i wystawców.

 7. Zjazdowi Towarzyszy wystawa, która odbywa się w foyer Hotelu andel’s, na terenie którego odbywa się Zjazd.

V. Warunki zaliczenia Zjazdu (dotyczy uczestników)

 1. Za udział w Zjeździe lekarze otrzymują punkty edukacyjne, ich liczba przyznawana jest przez Izbę Lekarską na podstawie szczegółowego programu naukowego.

 2. Każdy z uczestników, który był obecny na Zjeździe, dokonał płatności i podpisał się na liście obecności, otrzymuje zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych oraz certyfikat uczestnictwa w zjeździe.

 3. Certyfikat oraz zaświadczenie wydawane są po zakończeniu Zjazdu.

VI. Cel kształcenia oraz przedmiot kształcenia Zjazdu

 1. Celem kształcenia jest: podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów, ortodontów oraz lekarzy innych specjalności, integracja środowiska lekarzy dentystów, ortodontów, stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ortodoncji.

 2. Przedmiot kształcenia:

  1. Wczesne leczenie ortodontyczne.

  2. Zaburzenia szkieletowe-współczesne metody leczenia.

  3. Tematy wolne

VII. Postanowienia ogólne

 1. Informacje niezawarte w niniejszym regulaminie można znaleźć na stronie internetowej www.20zjazdptolodz.pl

 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do zasięgania informacji bezpośrednio u organizatorów Zjazdu pod adresem e-mail: sekretariat@20zjazdptolodz.pl

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.